Criminaliteit tegen ondernemers is veranderd qua aard en omvang. Naast de traditionele criminaliteitsvormen weten dieven hun doelwitten ook digitaal te vinden. Ondernemers verliezen hierdoor jaarlijks miljarden euro’s. Bovendien brengt criminaliteit tegen ondernemers persoonlijk letsel en leed met zich mee voor zowel ondernemers als medewerkers. Gerrit van den Burg, topman van het Openbaar Ministerie (OM), pleit ervoor dat bedrijven meer moeten doen in de strijd tegen criminaliteit. Zij moeten volgens hem weerbaarder worden en anticiperen op mogelijke gevaren en alle gevolgen van dien. Zo zou van den Burg graag willen zien dat bedrijven jaarlijks kenbaar maken wat zij hebben gedaan aan criminaliteitsbestrijding. Hoewel ondernemers hun rol erkennen, zien zij weinig in aanvullende administratieve verplichtingen.  

In de strijd tegen fraude, cybercrime en ondermijning schieten repressieve maatregelen tekort. Het is van belang om meer in te zetten op preventie om zo problemen en schade voor zover mogelijk te voorkomen. De kentering van het traditionele repressieve karakter naar preventie gaat nog niet voorspoedig. Tevens vereist dit financiële middelen die op lange termijn ruimschoots gecompenseerd kunnen worden door het voorkomen van criminaliteit. Publieke en privaat-publieke partijen dienen op gelijkwaardige wijze samen te werken. Alleen zo kan criminaliteit vandaag de dag beheersbaar gehouden worden en in het beste geval worden teruggedrongen.

De technologie ontwikkelt zich razendsnel en dit bemoeilijkt het voor ondernemers om de kennis over effectieve preventie bij te houden. Middels ondersteuning van de overheid kunnen preventie en repressie elkaar aanvullen en versterken. Teneinde criminaliteitsbeheersing vorm te geven is in het Nationaal Platform Crisisbeheersing (NPC) een permanente werkstructuur geïntroduceerd. Hierbij wordt in teamverband gewerkt aan het bevorderen van strategieën aangaande preventie en repressie van ondermijning, fraude, cybercrime, afpersing, overvallen en heling.

Momenteel gelden diverse rapportageverplichtingen voor bedrijven inzake duurzaamheid. Het OM is echter van mening dat de criminaliteitsaanpak altijd beter kan en dat het bedrijfsleven hier een rol in kan spelen. Een rapportageplicht vergroot het bewustzijn van ondernemers en bevordert de transparantie. Van den Burg stelt dat hij een bepaalde verontwaardiging over criminaliteit mist in onze samenleving. Vaak wordt achteraf pas naar het OM verwezen als het gaat om de straffen die worden toebedeeld, maar hij vindt dat burgers en bedrijven hier ook een rol in spelen. Als bedrijf dien je ervoor te waken dat je geen criminelen in dienst neemt noch zaken met ze doet.